20120125_Oscar_Recio

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo