Hector Ramirez Pre-Academy

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo