HOU_20140127_team_jog

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo