HOU_20100401_Thorne_03_Ryan_Cochrane_Ned_Grabavoy

Photo Credit: 
Wilf Thorne/Houston Dynamo